Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΥΠΕΞ

Καταστατικό
του συνδικαλιστικού σωματείου με την επωνυμία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ"

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ιδρύεται συνδικαλιστικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ" με έδρα την πόλη των Αθηνών (οδός Ακαδημίας αριθ. 1 - κτίριο Υπουργείου Εξωτερικών). Ο Σύλλογος έχει δική του σφραγίδα, κυκλικού σχήματος, στην οποία αναγράφεται περιμετρικά η επωνυμία του και στο κέντρο το έτος της ιδρύσεως του. Η σφραγίδα τίθεται σε όλα τα επίσημα έγγραφα του σωματείου.

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Οι επιδιωκόμενοι από το σωματείο σκοποί είναι η συνένωση των μελών του, η διαφύλαξη και προαγωγή των ηθικών, πνευματικών, εργασιακών, κοινωνικών, οικονομικών και εν γένει των συνδικαλιστικών και επαγγελματικών συμφερόντων τους, η ανάπτυξη στενών δεσμών αλληλεγγύης και συναδελφικότητας και η εξύψωση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του προς όφελος τόσο δικό τους όσο και της Υπηρεσίας εν γένει. Το σωματείο δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον Σύλλογο των Μονίμων Υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, αποτελεί δε ανεξάρτητο και αυτοτελές σωματείο.

Άρθρο 3
ΜΕΣΑ
Μέσα για την επιδίωξη και πραγμάτωση των σκοπών του σωματείου είναι:
1. Οι διαλέξεις, ομιλίες, εορταστικές και άλλες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, εκδόσεις παντός είδους εντύπου, διαφωτιστικού υλικού, η ίδρυση εντευκτηρίων, βιβλιοθηκών και άλλα παρεμφερή.
2. Η υποβολή υπομνημάτων στις από κοινού προσπάθειες της διοικήσεως του Συλλόγου και των μελών του για την προώθηση υπηρεσιακών θεμάτων.
3. Η συγκρότηση με άλλα όμοια σωματεία δευτεροβαθμίων και τριτοβαθμίων οργανώσεων, κατά τις διατάξεις των οικείων νόμων.
4. Κάθε άλλη νόμιμη εκδήλωση ή άλλο πρόσφορο μέσο που προωθεί και συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών του σωματείου.

Άρθρο 4
ΜΕΛΗ
1. Το σωματείο αποτελείται μόνο από τακτικά μέλη.
2. Ως μέλη του εγγράφονται, κατόπιν αιτήσεώς τους, οι μόνιμοι επιμελητές της κεντρικής υπηρεσίας και οι μόνιμοι επιμελητές της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, υπηρετούντες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον όμως ασκούν αποκλειστικώς και μόνο και δη παγίως, δηλαδή όχι ευκαιριακά ή προσωρινά, τα καθήκοντα του επιμελητού, και έχουν και τα λοιπά από την εκάστοτε ισχύουσα σωματειακή νομοθεσία οριζόμενα προσόντα, τέλος δε δεν είναι μέλη άλλου σωματείου που επιδιώκει τους ιδίους ή παραπλήσιους σκοπούς.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου δύναται να επανακαθορίζει τα κριτήρια για τα προσόντα των μελών, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την επίτευξη των επιδιωκομένων σκοπών του.

Άρθρο 5
ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ
1. Για να γίνει κάποιος μέλος του Σωματείου υποβάλλει γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο με ρητή δήλωση ότι αποδέχεται το Καταστατικό.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφαίνεται και ειδοποιεί τον αιτούντα εντός δεκαημέρου από της υποβολής της περί εγγραφής αιτήσεως, υποχρεούται δε να αιτιολογεί πλήρως τις τυχόν απορριπτικές αποφάσεις του. Η τυχόν παράλειψη της ειδοποιήσεως του ενδιαφερομένου περί της τύχης της αιτήσεως του, εντός δεκαημέρου από της υποβολής της, έχει την έννοια της εγκρίσεώς της. Οι απορριπτικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εκκαλούνται ενώπιον της πρώτης Γενικής Συνελεύσεως, η οποία αποφαίνεται αμετακλήτως.
3. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται εφ' όσον η αίτηση γίνει δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα αμέσως παραπάνω.

Άρθρο 6
ΤΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΜΕΛΩΝ
1. Τα μέλη αποκτούν όλα τα δικαιώματα του μέλους, αφού καταβάλουν το δικαίωμα εγγραφής. Εκτός από το δικαίωμα εγγραφής, είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν την εκάστοτε ετήσια συνδρομή.
2. Το δικαίωμα για την εγγραφή μέλους ορίζεται σε δέκα πέντε Ευρώ (15 €) και ή ετήσια συνδρομή σε είκοσι Ευρώ (20 €). Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του να αυξομειώνει τα ποσά της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής. Κάθε μέλος που καθυστερεί την καταβολή της συνδρομής του επί μία διετία, διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται όμως να επανεγγραφεί, εφόσον εξοφλήσει τις οφειλόμενες συνδρομές του.
3. Η μη καταβολή της συνδρομής αναστέλλει τη συμμετοχή στις Συνελεύσεις, καθώς και το δικαίωμα εκλογής.
4. Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχωρήσεως μέλους από το σωματείο, κατ' ενάσκηση σχετικού δικαιώματός του, οφείλονται οι ήδη δεδουλευμένες εισφορές, ουδέποτε όπως επιστρέφονται οι ήδη καταβληθείσες εισφορές.

Άρθρο 7
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
1. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει ελεύθερα από το σωματείο μετά από σχετική έγγραφη δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Διαγράφονται από μέλη του Συλλόγου:
3. Οι υποβάλλοντες την αίτηση της ανωτέρω παρ. 1,
4. Οι κατά το προηγούμενο άρθρο καθυστερούντες τις εισφορές τους επί μία διετία,
5. Οι καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχωρούντες της υπηρεσίας ή απολυόμενοι από αυτήν συνεπεία πειθαρχικής ή ποινικής καταδίκης,
6. Όσοι, χωρίς να συντρέχει ανώτερη βία, δεν πήραν μέρος στις δύο τελευταίες εκλογές για τη διοίκηση, και
7. Όσοι υποπέσουν σε πειθαρχικές υπηρεσιακές παραβάσεις ή αν συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος ή αν οι πράξεις τους αντιβαίνουν προς τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του σωματείου ή παρεμποδίζουν με οποιονδήποτε τρόπο την υλοποίηση ή εκτέλεση των νομίμως ληφθεισών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως.
8. Η διαγραφή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά της εν λόγω αποφάσεως ο διαγραφείς δικαιούται να προσφύγει ενώπιον της αμέσως επομένης Γενικής Συνελεύσεως. Η προσφυγή γίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου προς τον Πρόεδρο του Συλλόγου, ο οποίος υποχρεούται να εισαγάγει το θέμα στη Γενική Συνέλευση. Εάν ο Πρόεδρος παραλείψει να ενεργήσει κατ' αυτόν τον τρόπο, ο ενδιαφερόμενος δύναται να εμφανισθεί αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και να υποβάλει το αίτημά του.
9. Το μέλος που αποβλήθηκε δικαιούται να προσφύγει στο αρμόδιο καθ' ύλη Δικαστήριο σύμφωνα με το Νόμο.
10. Όσοι έπαψαν να είναι μέλη του σωματείου δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του. Οφείλουν να καταβάλουν την εισφορά τους για όσο χρόνο παρέμειναν μέλη.

Άρθρο 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ
1. Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου, εφ' όσον είναι ταμειακώς εν τάξει, έχουν δικαίωμα εκλέγειν. Δικαιούνται να συμμετέχουν στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου και σε όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του, να εκλεγούν τη διοίκησή του, να εκλέγονται στα όργανά του και να εκφράζουν ελεύθερα και αβίαστα τη γνώμη τους επί παντός θέματος που αφορά τους σκοπούς, τις επιδιώξεις, τις δραστηριότητες και τα εν γένει συμφέροντα του Συλλόγου.
2. Τα μέλη υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, τις νομίμως ληφθείσες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, να προσφέρουν προς τον Σύλλογο τις υπηρεσίες τους και να συμβάλλουν στην ευόδωση των σκοπών του, να παρίστανται στις συγκαλούμενες Συνελεύσεις και συγκεντρώσεις και γενικώς να συμμετέχουν ενεργώς στη σωματειακή ζωή και στη σχετική δράση.
3. Δικαίωμα εκλέγεσθαι έχουν τα τακτικά μέλη του σωματείου που έχουν συμπληρώσει διετή (2 έτη) υπηρεσία στο Υπουργείο και εφόσον δεν έχουν περιφρονήσει ή εναντιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο και την εν γένει στάση τους στις νομίμως ληφθείσες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως ή τις νόμιμες ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Πόροι του Συλλόγου είναι:
1) τα δικαιώματα εγγραφής των μελών,
2) οι ετήσιες συνδρομές των μελών,
3) τα έσοδα από πωλήσεις τυχόν εντύπου υλικού, από εορτές, λαχνούς, εκδρομές και άλλες νόμιμες συναφείς εκδηλώσεις,
4) τυχόν κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές και
5) κάθε άλλο νόμιμο έσοδο, κρατική ενίσχυση ή επιχορήγηση ή αρωγή.

Άρθρο 10
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Όργανα του σωματείου είναι:
1. Η Γενική Συνέλευση των μελών.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 11
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο σώμα του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα και υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και το Νόμο. Εκλέγει και παύει τα πρόσωπα και τα όργανα της διοίκησης, δικαιούται να ανακαλέσει την προς το Διοικητικό Συμβούλιο εμπιστοσύνη της ακόμη και πριν από τη λήξη της διετούς θητείας του. Αποφασίζει για την είσοδο ή την αποβολή μέλους σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 5, εγκρίνει τον ισολογισμό, αποφασίζει για τη μεταβολή του σκοπού του σωματείου, για την τροποποίηση του καταστατικού και για τη διάλυση του σωματείου. Συμπληρώνει και τροποποιεί την ημερησία διάταξη και γενικώς προβαίνει στη λήψη κάθε μη αντικείμενου στο νόμο μέτρου, που αποσκοπεί στην ευόδωση και εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου.
• Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση:
• Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα άλλα όργανα του Σωματείου.
• Κρίνει και αποφαίνεται για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Αποφασίζει για την έγκριση του ισολογισμού και του προϋπολογισμού.
• Εγκρίνει τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη ή καταλογίζει ευθύνη μετά από εισήγηση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
• Αποφασίζει για την εγγραφή νέων μελών, καθώς και για την διαγραφή μελών του σωματείου κατά τα ειδικώς στο παρόν καταστατικό οριζόμενα.
• Εκλέγει για την καθορισμένη θητεία τους τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
• Τροποποιεί το Καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου.
2. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και σε έκτακτες.
3. Η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου συνέρχεται μία (1) φορά το χρόνο, χωρίς ατομική πρόσκληση των μελών και ειδικότερα την πρώτη Τετάρτη του Φεβρουαρίου κάθε έτους, στην αναφερόμενη στο άρθρο 1 έδρα του σωματείου και την 15η ώρα. Σχετική ανακοίνωση τοιχοκολλείται προ τριάντα (30) ημερών σε εμφανές σημείο του κτιρίου του Υπουργείου Εξωτερικών.
4. Στην τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται η λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου, εξετάζονται τα απασχολούντα τον Σύλλογο γενικά και ειδικά θέματα, χαράσσεται σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα των επιδιώξεων του, εγκρίνεται ο προϋπολογισμός και ο ισολογισμός και εκλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής και της Εφορευτικής Επιτροπής, εφόσον πρόκειται να διεξαχθούν αρχαιρεσίες.
5. Εκτάκτως συνέρχεται η Γενική Συνέλευση όταν παρίσταται ανάγκη, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή κατόπιν εγγράφου αιτήσεως του ενός δεκάτου (1/10) των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, στην οποία πρέπει να αναγράφονται και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως.
6. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου. Εάν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα της επομένης εβδομάδος, στον ίδιο τόπο και χρόνο και με τα ίδια θέματα, θεωρείται δε ότι η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίσταται το 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, μη επιτευχθείσης δε και πάλι απαρτίας, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα της επομένης εβδομάδος, οπότε βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρισταμένων μελών.
7. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει από τα μέλη της τον Πρόεδρό της, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της, καθώς και έναν πρακτικογράφο. Σε περίπτωση δε διενεργείας αρχαιρεσιών εκλέγει και τριμελή Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή τους. Οι υπηρετούντες εκτός της κεντρικής υπηρεσίας ή στην αλλοδαπή, δύνανται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα με συστημένη επιστολή, εντός της οποίας περιέχεται λευκός κλεισμένος φάκελος με το ψηφοδέλτιο. Η εν λόγω επιστολή, εφόσον έχει παραληφθεί έως το πέρας της ψηφοφορίας, παραδίδεται στην Εφορευτική Επιτροπή που την αποσφραγίζει και ρίπτει στην ψηφοδόχο τον εσώκλειστο φάκελο που περιέχει το ψηφοδέλτιο.
8. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Μέλη που καθυστερούν την εισφορά τους δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Επί αρχαιρεσιών, επί εκλογής επί προσωπικών θεμάτων, καθώς και επί θεμάτων εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση, η ψηφοφορία είναι πάντοτε μυστική.
Θέμα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο τίθεται σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, αν το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) των παρόντων μελών. Επί εγκρίσεως της λογοδοσίας της Διοικήσεως οι αποφάσεις λαμβάνονται δ' ανατάσεως των χειρών.
9. Στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις η απαρτία επιτυγχάνεται με την αυτοπρόσωπη εμφάνιση του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, σε περίπτωση δε μη επιτεύξεως αυτής της απαρτίας, η γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται την ίδια μέρα της επομένης εβδομάδος, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει ανεξαρτήτως του αριθμού των παρισταμένων μελών.

Άρθρο 12
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές (5 μέλη) Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του ανά διετία (2 έτη), με μυστική, μετά ψηφοδελτίων ψηφοφορία και με το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής. Για την αναπλήρωση τυχόν παραιτουμένων ή αποχωρούντων μελών του Δ.Σ. εκλέγονται, κατά τον ίδιο τρόπο, μαζί με τα τακτικά ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από την εκλογή του και κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφίσαντος κατά τις αρχαιρεσίες μέλους του, συνέρχεται εντός οκτώ (8) ημερών από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα και τον Ταμία.
2. Οι υποψηφιότητες για την εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται εγγράφως και ανακοινώνονται από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο προς όλα τα μέλη του Συλλόγου δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη διενέργεια των αρχαιρεσιών. Η ανακοίνωση συντελείται και με την ανάρτηση σχετικού πίνακα σε εμφανές σημείο των γραφείων του σωματείου εντός της ιδίας προθεσμίας.

Άρθρο 13
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αντικαθίστανται από το κατά τη σειρά της πλειοψηφίας αναπληρωματικό μέλος στις εξής περιπτώσεις:
1. Εάν υποβάλει εγγράφως την παραίτηση του.
2. Εάν απουσιάσει αδικαιολογήτως επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ., και
3. Εάν για οποιονδήποτε λόγο αποβάλει την ιδιότητά του ως μέλος του Συλλόγου.


Άρθρο 14
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο:
i) Εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
ii) Προνοεί, αποφασίζει και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την τελεσφόρο και αποτελεσματική επιδίωξη των σκοπών του Συλλόγου και το συντονισμό της δράσης του, χρησιμοποιώντας προς τούτο και τις υπηρεσίες των μελών.
iii) Εκτελεί τις αποφάσεις των οργανώσεων του ανωτέρω άρθρου 3 αριθ. 3, των οποίων ενδεχομένως τυγχάνει μέλος.
iv) Αποφασίζει για την προσχώρηση του Συλλόγου στις ανωτέρω ομοειδείς οργανώσεις και ορίζει από τα μέλη του τους εκπροσώπους του Συλλόγου στις Γενικές Συνελεύσεις και στα συνέδρια αυτών των οργανώσεων.
v) Λογοδοτεί ενώπιον των Γενικών Συνελεύσεων και εισηγείται τη λήψη των απαραίτητων μέτρων και τη γενική γραμμή του Συλλόγου κατά την επιδίωξη των σκοπών του.
vi) Καθορίζει το ύψος των δικαιωμάτων εγγραφής και των εισφορών των μελών και μεριμνά για την είσπραξη των εν γένει εσόδων του Συλλόγου.
vii) Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου τον προϋπολογισμό και τον ισολογισμό.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων απαραιτήτως ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρός του.

Άρθρο 15
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικώς μεν μία (1) φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν παρίσταται ανάγκη και καθ' ημέρα 1Ο και ώρα που καθορίζεται με σχετική απόφαση του Προέδρου. Έκτακτες συνεδριάσεις είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται και κατόπιν εγγράφου αιτήσεως τριών (3) τουλάχιστον εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε, σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου ή μη συγκλήσεως από αυτόν του Διοικητικού Συμβουλίου εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υποβολή της αιτήσεως, η συνεδρίαση συγκαλείται από τα ίδια τα αιτούντα μέλη.

Άρθρο 16
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Σ. - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
1. Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Μεριμνά μαζί με τον Γενικό Γραμματέα για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., εισηγούμενος τα προς συζήτησιν θέματα και ασκεί καθήκοντα προσωρινού Προέδρου στις Γενικές Συνελεύσεις, έως την εκλογή τακτικού Προεδρείου.
Εκπροσωπεί μαζί με τον Γενικό Γραμματέα το Σύλλογο ενώπιον παντός Δικαστηρίου οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, πάσης Αρχής και οιουδήποτε τρίτου και υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Συλλόγου και τα χρηματικά εντάλματα.
2. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος, στην περίπτωση αυτή υποκαθίσταται σε όλα τα καθήκοντα, δικαιώματα, υποχρεώσεις και εν γένει στις αρμοδιότητες του Προέδρου.

Άρθρο 17
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
1. Ο Γενικός Γραμματέας φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του Συλλόγου, επιμελείται των ανακοινώσεων του σωματείου, φυλάσσει τα βιβλία, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τηρεί το αρχείο του Συλλόγου, το μητρώο των μελών του, καθώς και κάθε άλλο συναφές στοιχείο, επιμελείται της διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας και της τρέχουσας υπηρεσίας του Συλλόγου. Συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα χρηματικά εντάλματα και έγγραφα και εκπροσωπεί μαζί με αυτόν το Σύλλογο.
2. Τούτον, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας, ο οποίος εκτελεί τα ειδικώς ανατεθέντα σ' αυτόν καθήκοντα.

Άρθρο 18
ΤΑΜΙΑΣ
1. Ο Ταμίας φυλάσσει το ταμείο του Συλλόγου. Ενεργεί τις εισπράξεις με διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεως και τις πληρωμές βάσει των ενταλμάτων πληρωμής. Κρατεί στα χέρια του μετρητά για τις ανάγκες του Συλλόγου έως του ποσού των τριακοσίων Ευρώ (300 €), το δε υπόλοιπο το καταθέτει επ' ονόματι του Συλλόγου στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα καθ' υπόδειξη της διοικήσεως. Τηρεί όλα τα διαχειριστικά βιβλία του Συλλόγου, αριθμημένα και υπογεγραμμένα στην τελευταία σελίδα από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα. Μεταξύ των εν λόγω βιβλίων περιλαμβάνονται το βιβλίο ταμείου, το βιβλίο περιουσίας του Συλλόγου, καθώς και κάθε άλλο βιβλίο που επιβάλλεται από το νόμο. Επιμελείται της διαφυλάξεως και της ομαλής διαχειρίσεως της περιουσίας του Συλλόγου. Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικώς για την εκάστοτε ταμειακή κατάσταση του Συλλόγου, συμπεριλαμβανομένης και της περιουσιακής. Εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό και τον ισολογισμό του Συλλόγου.
2. Τον Ταμία, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ. που υποδεικνύει αυτός με δική του ευθύνη.

Άρθρο 19
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο έλεγχος και η εν γένει οικονομική εποπτεία της διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργείται από τριμελή (3 μέλη) Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από την ίδια Γενική Συνέλευση που εκλέγει το Δ.Σ., για την ίδια χρονική περίοδο και με την ίδια διαδικασία. Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται και τρία (3) αναπληρωματικά. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει χωρίς περιορισμούς και οποτεδήποτε τις διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. και ιδίως του Ταμία. Δικαιούται να λαμβάνει γνώση των βιβλίων και εγγράφων του Συλλόγου, να τα εξετάζει, να ζητά τις υποχρεωτικώς οφειλόμενες προς αυτήν πληροφορίες και να ελέγχει ανά πάσα στιγμή το περιεχόμενο του Ταμείου του Συλλόγου. Συντάσσει και υποβάλλει προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου έκθεση περί της διαχειρίσεως του Δ.Σ. Τηρεί δικό της βιβλίο πρακτικών και εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρό της.

Άρθρο 20
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
i) Οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής διεξάγονται με μέριμνα τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής (ΕΦΕ) που εκλέγεται από τη Συνέλευση και της οποίας προεδρεύει ο εκλεγμένος από τα μέλη της Πρόεδρος. Εκλέγονται επίσης και τρία αναπληρωματικά μέλη της προαιρετικά. Τα μέλη της ΕΦΕ δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή.
ii) Η ΕΦΕ ανακοινώνει τον εκλογικό κατάλογο, που καταρτίζεται κατά την ημέρα της Συνέλευσης και περιλαμβάνει τα ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη, περιλαμβάνει δε τους υποψηφίους για την εκλογή στο Δ.Σ., στην Ελεγκτική Επιτροπή και τους εκπροσώπους του σωματείου στις συνδικαλιστικές οργανώσεις.
iii) Η ΕΦΕ μεριμνά για την καταλληλότητα της κάλπης και την ύπαρξη ικανού αριθμού ψηφοδελτίων, φροντίζει για την τήρηση της τάξης και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Προβαίνει σε διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες.
iv) Η ΕΦΕ κρατά πρακτικό της ψηφοφορίας, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις της.
v) Κάθε τακτικό μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να θέτει τρεις έως πέντε σταυρούς προτιμήσεως στο ψηφοδέλτιο του Διοικητικού Συμβουλίου και έναν έως τρεις στο ψηφοδέλτιο της Ελεγκτικής Επιτροπής.
vi) Για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται οι πέντε (5) πρώτοι σε αριθμό σταυρών προτιμήσεως και για την Ελεγκτική Επιτροπή οι τρεις (3) πρώτοι.

Άρθρο 21
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το Σωματείο τηρεί τα παρακάτω βιβλία και μέσα:
α. Βιβλίο Μητρώου Μελών, στο οποίο φαίνεται, με αύξοντα αριθμό, το ονοματεπώνυμο κάθε μέλους, το όνομα πατέρα και μητέρας, η διεύθυνση του, ο αριθμός δελτίου ταυτότητος, το ΑΦΜ και η ΔΟΥ, η ημερομηνία εγγραφής, η τυχόν ημερομηνία διαγραφής, οι περιοδικές καταβολές εισφορών και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπει ο ν. 1264/1982.
β. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. Βιβλίο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των μελών.
δ. Βιβλίο Ταμείου.
ε. Βιβλίο Περιουσίας στο οποίο καταγράφεται λεπτομερώς κάθε κινητή ή ακίνητη περιουσία του Σωματείου.
στ. Βιβλίο Εκθέσεων Ελεγκτικής Επιτροπής όπου καταχωρούνται οι εκθέσεις της παραπάνω Επιτροπής.
ζ. Πρωτόκολλο αλληλογραφίας.
η. Κάθε άλλο βιβλίο ή μέσο (ηλεκτρονικός υπολογιστής, μικροφίλμς κλπ.) που καθίσταται χρήσιμο για την λειτουργία του Σωματείου ή επιβάλλεται από τον Νόμο, για την πληρέστερη τήρηση των καταστατικών αρχών του παρόντος.

Άρθρο 22
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΚΟΠΟΥ
1. Για τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού, καθώς και για αλλαγή της επωνυμίας του σωματείου χωρίς μεταβολή του σκοπού, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με απαρτία του ημίσεως πλέον ενός των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
2. Τυχόν ασάφεια του παρόντος καταστατικού λύεται από τη Γενική Συνέλευση σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις των περί σωματείων νόμων.
3. Για να μεταβληθεί ο σκοπός του σωματείου απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών. Οι απόντες δύνανται να συναινέσουν εγγράφως.

Άρθρο 23
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει εσωτερικό κανονισμό, που πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, και να ρυθμίσει λεπτομερώς τα της λειτουργίας του Συλλόγου.

Άρθρο 24
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Ο Σύλλογος διαλύεται στις περιπτώσεις που ορίζονται στο νόμο. Προς λήψη αποφάσεως περί διαλύσεως του σωματείου από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η παρουσία του ημίσεως πλέον ενός των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Άρθρο 25
ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ
Σε περίπτωση διαλύσεως του Συλλόγου, η περιουσία του περιέρχεται, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σε άλλο σωματείο που επιδιώκει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή σε φιλανθρωπικό σωματείο με αποδεδειγμένη κοινωφελή δράση.

ΑΡΘΡΟ 26
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται ή δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, συμπεριλαμβανομένων και των ζητημάτων ερμηνείας των όρων του, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των σχετικών περί επαγγελματικών σωματείων Νόμων.

Άρθρο 27
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Το παρόν Καταστατικό, αποτελούμενο από είκοσι επτά (27) άρθρα, συμπεριλαμβανομένου του παρόντος, ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα κατ' άρθρο και στο σύνολό του, στις 30 Οκτωβρίου 2001, από τα ιδρυτικά μέλη που το υπογράφουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου